menu

Wydz. Karnego


Komunikat w sprawie II AKa 88/18 (dotyczy sprawy rozpoznawanej w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy, sygn. akt III K 76/17)

W dniu 18 kwietnia 2018 r. o godzinie 12.00, w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku, w sali 28 zostanie rozpoznana sprawa Dariusza W., oskarżonego o przestępstwo z art.207 § 1 kk w zb. z art.207 § 2 kk i art. 13 § 1 kk w zw. z art.148 § 1 kk w zw. z art.156 § 1 pkt 2 kk w zw. z art.11 § 2 kk (znęcanie psychiczne i fizyczne nad żoną Pauliną W. i córkami Patrycją W. i Oliwią W. oraz usiłowanie pozbawienia życia małoletniej Oliwii W.) i skazanego wyrokiem Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z dnia 11 grudnia 2017 r. na karę łączną pozbawienia wolności w rozmiarze 17 lat oraz zakaz kontaktowania się w jakiejkolwiek formie i zakaz zbliżania się do pokrzywdzonych na odległość nie mniejszą niż 10 metrów na okres 15 lat.

 

Apelację od wyroku wywiódł obrońca oskarżonego.

Ogłoszenie wyroku odbędzie się w dniu dzisiejszym, tj. 18 kwietnia 2018 r. o godzinie 13.30, w sali 28.

Wyrokiem z dnia 18 kwietnia 2018 r. Sąd Apelacyjny w Gdańsku, po rozpoznaniu apelacji obrońcy oskarżonego utrzymał w mocy zaskarżony wyrok.


Komunikat w sprawie II AKa 391/17 (dotyczy sprawy rozpoznawanej w Sądzie Okręgowym w Gdańsku, sygn. akt IV K 101/16)

      W dniu 26 marca 2018 r. o godzinie 9.00, w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku, w sali 28 zostanie rozpoznana sprawa Wiktorii M., oskarżonej o czyn z art. 148 § 1 k.k. (zabójstwo koleżanki Agaty G.) oraz o czyn z art. 157 § 2 k.k. (uszkodzenie ciała Barbary Z.) i skazanej wyrokiem Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 4 sierpnia 2017 r. na karę łączną jedenastu lat pozbawienia wolności, a także sprawa Aleksandry L. oskarżonej o czyn z art. 239 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. (utrudnianie postępowania karnego prowadzonego w sprawie zabójstwa Agaty G.) i skazanej na karę jednego roku pozbawienia wolności z jednoczesnym warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 4 lat.

 

Apelację od wyroku wywiódł obrońca oskarżonej Wiktorii M., oskarżyciel posiłkowy i prokurator.

Ogłoszenie wyroku odbędzie się w dniu 5 kwietnia 2018 r. o godzinie 8.30, w sali 28.

      Wyrokiem z dnia 5 kwietnia 2018 r. Sąd Apelacyjny w Gdańsku, po rozpoznaniu apelacji obrońcy oskarżonej Wiktorii M., oskarżyciela posiłkowego i prokuratora utrzymał w mocy zaskarżony wyrok.

      W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, iż w całej rozciągłości podzielił wyprowadzone przez Sąd Okręgowy wnioski zarówno co do winy oskarżonej Wiktorii Ś., jak i co do wysokości wymierzonej jej kary pozbawienia wolności. Trafnie bowiem Sąd I instancji wskazał, że stopień zawinienia Wiktorii Ś. był wysoki, albowiem działała ona z zamiarem bezpośrednim, przemyślanym, którego powzięcie poprzedzał dłuższy czas przygotowania. Oskarżona chciała pozbawić życia Agatę G. i konsekwentnie dążyła do zrealizowania powyższego zamiaru. Na niekorzyść oskarżonej przemawiała też motywacja, którą się kierowała, gdyż z pozyskanych w toku postępowania opinii biegłych psychologów na temat jej osobowości, wynikało, że oskarżona była zafascynowana śmiercią, przemocą i zadawaniem bólu innym ludziom. Nadto oskarżona, pomimo możliwości podjęcia działań nakierowanych na udzielenie prawdziwej pomocy przyjaciółce, która przestała chcieć żyć, aktywnie włączyła się w zaplanowanie jej śmierci, w który to plan podstępnie włączyła Aleksandrę L. W ocenie Sądu powyższe okoliczności w pełni uzasadniały uznanie stopnia zawinienia oskarżonej za wysoki. Stopień społecznej szkodliwości omawianej zbrodni również był wysoki, jako że oskarżona wystąpiła przeciwko życiu człowieka. Jednocześnie prawidłowo Sąd Okręgowy - pomimo braku znaczenia dla samej bezprawności czynu - uwzględnił przy miarkowaniu kary okoliczność, że oskarżona dokonała zabójstwa na prośbę samej pokrzywdzonej. Miarkując karę Sąd uwzględnił również młody wiek oskarżonej uznając, że stanowi on okoliczność budzącą nadzieję na skuteczność działań resocjalizacyjnych, a więc na uzyskanie w przyszłości stanu, w którym oskarżona nie popełni ponownie przestępstwa.

      Reasumując Sąd Apelacyjny uznał wymierzoną oskarżonej karę łączną 11 lat pozbawienia wolności za sprawiedliwą, wystarczającą, skuteczną, współmierną do stopnia winy oskarżonej oraz uwzględniającą stopień społecznej szkodliwości przypisanego jej czynu.Komunikat w sprawie II AKa 380/17 (dotyczy sprawy rozpoznanej w Sądzie Okręgowym w Gdańsku XIV K 225/16)W dniu 14 grudnia 2017 r., o godzinie 10.00, w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku, w sali 28, zostanie rozpoznana sprawa Mariusza Sz. oskarżonego o przestępstwo z art.207 § 1 i 2 k.k. (znęcanie psychiczne i fizyczne nad ówczesną żoną A.S. obecnie K. (w okresie od marca 2006 r. do grudnia 2010 r.) oraz małoletnimi dziećmi L. i A.), o przestępstwo z art. 189 § 2 i 3 k.k. (pozbawienie ówczesnej żony wolności w okresie od stycznia 2009 r. do 28 grudnia 2010 r. poprzez uwięzienie w piwnicy), o przestępstwo określone w art. 197 § 1 i 4 k.k. w zw. z art. 12 k.k. oraz art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 197  § 1 i § 4 k.k. w zw. z art. 12 k.k. (doprowadzenie ówczesnej żony A. do obcowania płciowego oraz umożliwienie powyższego nieustalonym osobom po przełamaniu oporu pokrzywdzonej), o przestępstwo z art. 199 § 2 k.k. w zb. z art. 200 § 1 k.k. w zb. z art. 200 § 4 k.k. w zb. z art. 201 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. (doprowadzenie do obcowania płciowego małoletniej córki L.), o przestępstwo z art. 207 § 1 k.k. (znęcanie się fizyczne i psychiczne nad konkubiną (w okresie od czerwca 2012 r. do lutego 2016 r.) A. O. i jej synem) oraz o przestępstwo z art. 35 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (doprowadzenie poprzez działanie ze szczególnym okrucieństwem do śmierci zwierzęcia) i skazanego wyrokiem Sądu Okręgowego w Gdańsku na łączna karę 25 lat pozbawienia wolności z zastrzeżeniem, że warunkowe przedterminowe zwolnienie oskarżonego nie może nastąpić wcześniej aniżeli po odbyciu co najmniej trzech czwartych kary. Dodatkowo Sąd Okręgowy orzekł środki karne w postaci zakazu kontaktowania się z A. K. oraz zakazu zbliżania się do pokrzywdzonej A. K. i jej dwóch córek na odległość mniejszą niż 200 m przez okres 15 lat, który to zakaz połączył z obowiązkiem zgłaszania się oskarżonego we właściwej miejsca zamieszkania jednostce Policji raz w miesiącu przez okres 15 lat. Poza tym orzekł środek karny w postaci pozbawienia skarżonego praw publicznych na okres 6 lat. Nadto Sąd zobowiązał oskarżonego do zapłaty zadośćuczynienia na rzecz pokrzywdzonej A. K. (ówczesnej żony) i L. S.(córki) w wysokości po 50 000 zł.

Apelację od wyroku wywiódł obrońca oskarżonego oraz Prokurator.

Ogłoszenie wyroku odbędzie się w dniu dzisiejszym o godzinie 13.45, w sali 28.

Wyrokiem z dnia 14 grudnia 2017 r. Sąd Apelacyjny w Gdańsku, po rozpoznaniu apelacji obrońcy oskarżonego oraz Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Gdyni:

I. zmienił zaskarżony wyrok w ten sposób, że przyjął za podstawę orzeczonego w punkcie XII środka karnego art. 41 a § 2 k.k. (zakaz zbliżania się do pokrzywdzonych Sąd Okręgowy winien orzec obligatoryjnie, a nie fakultatywnie),
II. utrzymał w mocy w pozostałej części zaskarżony wyrok,
III. zasądził od Skarbu Państwa na rzecz obrońcy oskarżonego kwotę 900 złotych tytułem obrony oskarżonego świadczonej z urzędu w postępowaniu odwoławczym,
IV. zasądził od Skarbu Państwa na rzecz pełnomocnika oskarżycielek posiłkowych kwotę 1476 za reprezentowanie przed Sądem Apelacyjnym,
V. zwolnił oskarżonego od kosztów sądowych za postępowanie odwoławcze, a jego wydatkami obciążył Skarb Państwa.


Komunikat w sprawie II AKa 343/17 (dotyczy sprawy rozpoznanej w Sądzie Okręgowym we Włocławku)


W dniu 28 listopada 2017 r., o godzinie 13.00, w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku, w sali 28, zostanie rozpoznana sprawa Łukasza P. oskarżonego o zabójstwo Grażyny O. i Tadeusza D., tj. o czyn z art. 148 § 1 k.k. oraz o zabór mienia, tj. o czyn z art. 278 § 1 k.k.

Wyrokiem z dnia 19 maja 2017 r. Sąd Okręgowy we Włocławku Wydział II Karny (sygn. akt II K 26/16) uznał oskarżonego winnym zarzucanych mu czynów i skazał go na łączną karę dożywotniego pozbawienia wolności z jednoczesnym zastrzeżeniem, że o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary będzie mógł się ubiegać nie wcześniej niż po odbyciu 40 lat kary. Nadto, Sąd zasądził od oskarżonego na rzecz pokrzywdzonych Romana O. i Zbigniewa D. kwoty po 10.000 złotych tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Apelację od wyroku wywiódł obrońca oskarżonego.

Sąd Apelacyjny, postanowił uzupełnić zgromadzony w sprawie materiał dowodowy. W tym celu zwrócił się do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu - Collegium Medicum Zakładu Medycyny Sądowej w Bydgoszczy o sporządzenie opinii uzupełniających w zakresie szczegółowo wskazanym w protokole rozprawy apelacyjnej.

Kolejny termin rozprawy zostanie wyznaczony po sporządzeniu opinii przez biegłych oraz zwrocie akt.Komunikat w sprawie II AKa 304/17 (dotyczy sprawy rozpoznanej w Sądzie Okręgowym w Słupsku)


W dniu 19 października 2017 r., o godzinie 11.00, w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku, w sali 28 zostanie rozpoznana sprawa Piotra L. oskarżonego o czyn z art. 148 § 1 k.k. (zabójstwo żony).

Wyrokiem Sądu Okręgowego w Słupsku z dnia 30 marca 2017 r. (II K 90/15) Piotr L. został uznany winnym zarzucanych mu czynów i skazany na łączną karę dożywotniego pozbawienia wolności.

Apelację od wyroku wywiódł obrońca oskarżonego.

Wyrokiem z dnia 19 października 2017 r. Sąd Apelacyjny w Gdańsku, po rozpoznaniu apelacji obrońcy Piotra L. oskarżonego o przestępstwo z art. 148 § 1 k.k. (zabójstwo żony) oraz o przestępstwo z art. 207 § 1 k.k. (znęcanie) i skazanego wyrokiem Sądu Okręgowego w Słupsku z dnia 30 marca 2017 r. na karę łączną dożywotniego pozbawienia wolności utrzymał w mocy zaskarżony wyrok. Wyrok Sądu Apelacyjnego jest prawomocny.

Uzasadniając swoje stanowisko w zakresie zarzucanego oskarżonemu czynu z art. 207 § 1 k.k., Sąd Apelacyjny wskazał, że analiza materiału dowodowego w sprawie nie pozostawiła wątpliwości, że Piotr L., działając umyślnie i z zamiarem bezpośrednim, w okresie od 2007 r. do 13 czerwca 2015 r. oddziaływał na swoją żonę w płaszczyźnie psychicznej poprzez m.in. groźby popełnienia samobójstwa na oczach dzieci, niszczenie wspólnego mienia, itp., stanowiące znamiona przestępstwa z art. 207 § 1 k.k. 


Zajmując stanowisko w przedmiocie zarzucanego oskarżonemu czynu z art. 148 § 1 k.k. Sąd stanął na stanowisku, że Piotr L. bezsprzecznie dokonując zabójstwa żony - Agnieszki L. działał z zamiarem bezpośrednim, co świadczy o bardzo wysokim stopniu jego winy i stanowiło okoliczność obciążającą przy wymiarze kary. Wymierzając karę dożywotniego pozbawienia wolności Sąd nie dopatrzył się żadnych okoliczności przemawiających na korzyść oskarżonego, uznając, że nie można za taką uznać okazywanej w toku procesu przed Sądem I instancji skruchy, mającej charakter instrumentalny
i obliczonej wyłącznie na poprawę jego w sytuacji w aspekcie rozmiaru kary. Zdaniem Sądu Apelacyjnego, w realiach niniejszej sprawy, kara dożywotniego pozbawienia wolności jest karą adekwatną do stopnia winy oskarżonego oraz stopnia społecznej szkodliwości popełnionego przez niego czynu, a przy tym przyczyni się do prawidłowego kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa.


Komunikat w sprawie II AKa 312/17 (dotyczy sprawy rozpoznanej w Sądzie Okręgowym w Elblągu)


W dniu 19 października 2017 r., o godzinie 12.20, w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku, w sali 28 zostanie rozpoznana sprawa Lucyny D. oskarżonej o przestępstwo z art. 148 § 1 k.k. (zabójstwo dzieci).
 

Wyrokiem Sądu Okręgowego w Elblągu z dnia 26 kwietnia 2017 r. (II K 52/16) Lucyna D. została uznana za winną zarzucanych jej czynów i skazana na łączną karę 15 lat pozbawienia wolności z jednoczesnym zastrzeżeniem, że o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary będzie mogła się ubiegać najwcześniej po upływie 12 lat.

 
Apelację od wyroku wywiódł obrońca oskarżonej.

Wyrokiem z dnia 19 października 2017 r. Sąd Apelacyjny w Gdańsku, po rozpoznaniu apelacji obrońcy Lucyny D. oskarżonej o przestępstwo z art. 148 § 1 k.k. (zabójstwo dzieci) i skazanej wyrokiem Sądu Okręgowego w Elblągu z dnia 26 kwietnia 2017 r. na karę łączną 15 lat pozbawienia wolności z jednoczesnym zastrzeżeniem, że o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary będzie mogła się ubiegać najwcześniej po upływie 12 lat utrzymał w mocy zaskarżony wyrok. Wyrok Sądu Apelacyjnego jest prawomocny.

Uzasadniając swoje stanowisko Sąd Apelacyjny wskazał, iż Sąd Okręgowy w pełni zrealizował postępowanie dowodowe i wyprowadził z niego prawidłowe wnioski.


Sąd zasadnie uznał, że stopień winy Lucyny D. oskarżonej o czyn z art. 148 § 1 k.k. jest znaczny, jednakże różny w odniesieniu do przypisanych jej zbrodni. Zdaniem Sądu jest on niższy w odniesieniu do zabójstwa pierwszego dziecka, gdzie Sąd przyjął, iż oskarżona działała z zamiarem ewentualnym, zaś odpowiednio wyższy jeżeli chodzi o zbrodnię zabójstwa kolejnych dwóch noworodków, co do których oskarżona działała z zamiarem bezpośrednim, albowiem doskonale znała skutek, jaki może wywołać pozostawienie noworodka w muszli klozetowej z główką zanurzoną pod wodą. Sąd podkreślił, że nie bez znaczenia dla wymiaru kary pozostawał również fakt, że oskarżona planowała zabójstwo swoich dzieci, o czym świadczy chociażby to, że każdą ciążę zatajała przed otoczeniem, w żadnej z nich nie pozostawała pod kontrolą lekarską, w żaden sposób nie przygotowywała się na przyjście na świat swoich dzieci, zaś rodząc je wprost do muszli klozetowej miała pełną świadomość tego, że dzieci nie przeżyją.


Sąd Apelacyjny uznał, że wymierzona Lucynie D. kara 15 lat pozbawienia wolności jest sprawiedliwa. Jednocześnie Sąd stanął na stanowisku, że trafnie Sąd I instancji orzekł, iż  Lucyna D. będzie mogła się ubiegać o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary najwcześniej po upływie 12 lat. Zdaniem Sądu wzgląd na społeczne oddziaływanie kary i zadośćuczynienie społecznemu poczuciu sprawiedliwości, w sytuacji gdy zachowanie oskarżonej spotkało się z bardzo szerokim i negatywnym odczuciem społecznym przemawia za takim ograniczeniem oskarżonej dostępu do dobrodziejstwa, jakim jest warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności.


Komunikat w sprawie II AKa 191/17 (dotyczy sprawy rozpoznawanej w Sądzie Okręgowym w Toruniu, II K 69/16) 

W dniu 18 sierpnia 2017 r., o godzinie 9.00, Sąd Apelacyjny w Gdańsku rozpoznał sprawę Remigiusza D. oskarżonego o czyn z art. 135 § 1 k.k. (czynna napaść na Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego) oraz czyn z art. 222 § 1 kk w zw. z art. 224 § 2 kk w zw. z  art. 157 § 2 kk (naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza, naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający nie dłużej niż 7 dni).

Sąd Okręgowy w Toruniu uznał oskarżonego za winnego zarzucanych mu czynów i skazał go na karę łączną 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności, zawieszając jej wykonanie na okres 3 lat tytułem próby. Nadto Sąd zobowiązał oskarżonego do przeproszenia pokrzywdzonych Bronisława Komorowskiego, Daniela W., Marcina K. i Rajmunda L. w terminie 7 dni od uprawomocnienia się orzeczenia poprzez zamieszczenie ogłoszenia na pierwszej stronie ogólnopolskiej gazety codziennej, a także do zapłaty na rzecz Daniela W. kwoty 500 złotych tytułem częściowego zadośćuczynienia za doznaną krzywdę;

Apelację od wyroku wywiódł obrońca oskarżonego oraz prokurator.

Sąd Apelacyjny na mocy art. 411 k.p.k. w zw. z art. 458 k.p.k. odroczył wydanie wyroku do dnia 30 sierpnia 2017 r., godz. 8:30, sala 28.

Wyrokiem z dnia 30 sierpnia 2017 r. Sąd Apelacyjny w Gdańsku:

I. zmienił zaskarżony wyrok w pkt. III, IV, V w ten sposób, że:
1. obniżył wysokość wymierzonej oskarżonemu kary łącznej pozbawienia wolności do jednego roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności;
2. czas próby ustalił na okres 2 lat;
3. uchylił rozstrzygniecie zawarte w pkt. V;
II. w pozostałej części zaskarżony wyrok utrzymał w mocy;
II. zwolnił oskarżonego od kosztów sądowych za postępowanie odwoławcze obciążając poniesionymi w jego toku wydatkami Skarb Państwa.
 
W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd Odwoławczy wskazał, iż orzeczone przez Sąd Okręgowy kary jednostkowe bezsprzecznie były trafne, niemniej jednak zarówno kara łączna pozbawienia wolności, jak i okres, na który zostało zawieszone jej wykonanie jest wygórowany. W ocenie Sądu Apelacyjnego - przy ustaleniu, że oskarżony jest winny zarzucanego mu czynu - kara 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres dwóch lat próby będzie wystarczająca z uwagi na cele zapobiegawcze i wychowawcze jakie ma odnieść. Jednocześnie Sąd uznał, że nie jest trafny wyrok Sądu I instancji w zakresie, w jakim Sąd ten orzekł obowiązek przeproszenia pokrzywdzonych poprzez zamieszczenie ogłoszenia na pierwszej stronie ogólnopolskiej gazety codziennej. Zdaniem Sądu z uwagi na fakt, że niniejsza sprawa od początku jest prowadzona w obecności mediów, co może stanowić dla oskarżonego dostateczną lekcję pokory, wymierzanie dodatkowej kary jest niecelowe. Poza tym żaden z pokrzywdzonych zarówno w toku śledztwa, jak i w trakcie postępowania sądowego nie wnosił o orzeczenie wobec oskarżonego wymienionego obowiązku.


Komunikat w sprawie II AKa 219/17 (dotyczy sprawy rozpoznawanej w Sądzie Okręgowym w Elblągu)

W dniu 18 sierpnia 2017 r. o godzinie 11.30, w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku, w sali 28 zostanie rozpoznana sprawa Jana M., oskarżonego o przestępstwo z art. 148 § 1 k.k. (zabójstwo żony) oraz o przestępstwo z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 148 § 1 k.k. w zb. z art. 156 § 1 pkt 2 kk. w zw. z art. 11 § 2 k.k. (usiłowanie zabójstwa córki, spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w postaci innego ciężkiego kalectwa oraz ciężkiej choroby nieuleczalnej i długotrwałej) i skazanego wyrokiem Sądu Okręgowego w Elblągu z dnia 12 kwietnia 2017 r. na karę łączną dożywotniego pozbawienia wolności.

Apelację od wyroku wywiódł pełnomocnik oskarżonego.

Wyrokiem z dnia 18 sierpnia 2017 r. Sąd Apelacyjny w Gdańsku, po rozpoznaniu apelacji pełnomocnika oskarżonego Jana M. utrzymał w mocy zaskarżony wyrok.


Komunikat w sprawie II AKa 17/17 (dotyczy sprawy rozpoznanej w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy)
W dniu 2 marca 2016 r., o godzinie 11.30, w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku, w sali 28 zostanie rozpoznana sprawa Marcina Ch. oskarżonego o przestępstwo z art. 148 § 2 pkt 1 k.k. (zabójstwo żony Natalii Ch.).

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy, wyrokiem z dnia 11 sierpnia 2016 r. wydanym w sprawie III K 221/15 uznał oskarżonego Marcina Ch. za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w akcie oskarżenia tj. przestępstwa z art. 148 § 2 pkt 1 k.k. i za to na podstawie tegoż przepisu skazał go na karę dożywotniego pozbawienia wolności.

Apelację od wyroku wywiódł obrońca oskarżonego.

Rozpoznanie sprawy zostało odroczone na termin z urzędu.

Nowy termin rozprawy został wyznaczony na 25 maja 2017 r., na godzine 11:15, sala 28.

Wydanie wyroku w sprawie zostało odroczone na dzień 29 maja 2017 r., godzina 13.30, sala 28.

Wyrokiem z dnia 29 maja 2017 r. Sąd Apelacyjny w Gdańsku po rozpoznaniu sprawy Marcina Ch. oskarżonego o przestępstwo z art. 148 § 2 pkt 1 k.k. (zabójstwo żony Natalii Ch.) i skazanego wyrokiem Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z dnia 11 sierpnia 2016 r. na karę dożywotniego pozbawienia wolności utrzymał w mocy zaskarżony wyrok. Wyrok Sądu Apelacyjnego jest prawomocny.


Komunikat w sprawie II AKa 353/16 (dotyczy sprawy rozpoznawanej w Sądzie Okręgowym w Toruniu)

W dniu 21 grudnia 2016 r. o godzinie 9.00, w sali 28 Sąd Apelacyjny w Gdańsku rozpoznał sprawę Fehmi B. oskarżonego o zabójstwo Karoliny B., tj. o przestępstwo z art. 148 § 1 k.k. oraz o przestępstwo z art. 278 § 1 k.k., art. 202 § 1 k.k.


Sąd Okręgowy w Toruniu Wydział II Karny, wyrokiem z dnia 1 lipca 2016 r., wydanym w sprawie II K 74/15, uznał oskarżonego winnym zarzucanego mu czynu i skazał go na karę łączną 15 lat pozbawienia wolności z możliwością ubiegania się o warunkowe przedterminowe zwolnienie nie wcześniej niż po odbyciu 12 lat kary pozbawienia wolności.

Apelację od wyroku wywiedli prokurator, obrońca oskarżonego oraz pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego.

W dniu 29 grudnia 2016 r. Sąd Apelacyjny w Gdańsku ogłosił wyrok następującej treści:

I.
zmienił zaskarżony wyrok w ten sposób, że:
1. uchylił punkt 4, 6 oraz orzeczone w punkcie 1 surowsze ograniczenie co do skorzystania przez oskarżonego z warunkowego zwolnienia;
2. wyeliminował z podstawy rozstrzygnięć w punktach: 1, 2, 3 i 5 art. 4 § 1 k.k.;
3. podwyższył orzeczoną w punkcie 1 karę pozbawienia wolności do 25 (dwudziestu   pięciu) lat;  
II. utrzymał w mocy zaskarżony wyrok w pozostałym zakresie


Komunikat w sprawie II AKa 352/16 (dotyczy sprawy rozpoznawanej w Sądzie Okręgowym w Gdańsku)

Wyrokiem z dnia 29 marca 2016 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku IV Wydział Karny (IV K 46/15) uznał oskarżonegoSamira S. za winnego tego, że w dniu 13 marca 2013 r. w Gdańsku, dokonał zabójstwa A.K., A. K i N.K., przywłaszczył mienie ruchome należące do ofiar (szczegółowo wymienione w wyroku) oraz posiadał bez wymaganego zezwolenia broń palną i wymierzył mu karę łączną dożywotniego pozbawienia wolności z jednoczesnym wskazaniem, że warunkowe przedterminowe zwolnienie oskarżonego nie może nastąpić przed odbyciem 35 lat pozbawienia wolności. Nadto Sąd orzekł wobec Samira S.karę pozbawienia praw publicznych na okres 10 lat oraz zasądził od oskarżonego na rzecz W. K., B. K., M. K. i M. P. kwoty po 50.000 zł tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Apelację od wyroku wywiódł pełnomocnik oskarżonego oraz pełnomocnik oskarżycieli posiłkowych.

Wyrokiem z dnia 4 stycznia 2017 r. Sąd Apelacyjny w Gdańsku, po rozpoznaniu apelacji pełnomocnika oskarżonego oraz pełnomocnika oskarżycieli posiłkowych w punkcie 1 zmienił zaskarżony wyrok i zasądził od oskarżonego na rzecz Z.P. kwotę 50.000 zł tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, w punkcie 2 utrzymał w mocy zaskarżony wyrok w pozostałej części oraz w punkcie 3 zwolnił oskarżonego od kosztów sądowych za postępowanie odwoławcze, obciążając wydatkami z nim związanymi Skarb Państwa.


Komunikat w sprawie II AKz 664/16 (sprawa gdańska V Ka 72/16)

W dniu 19 października 2016 r. o godzinie 11.40 Sąd Apelacyjny w Gdańsku  rozpozna zażalenie Prokuratora Wielkopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu na postanowienie Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 14 września 2016 r. w sprawie prezydenta miasta Gdańska, Pawła A., w przedmiocie nieuwzględnienia wniosku o przekazanie sprawy w celu uzupełnienia śledztwa.

Postanowienie zostanie ogłoszone w dniu dzisiejszym o godzinie 15.00 w sali 36 lub 28. Ogłoszenie postanowienia w sprawie jest jawne.

Postanowieniem z dnia 19 października 2016 r. wydanym w sprawie II AKz 664/16 wywołanej zażaleniem Prokuratora Wielkopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu na postanowienie Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 14 września 2016 r. (w sprawie prezydenta miasta Gdańska, Pawła A.) w przedmiocie nieuwzględnienia wniosku o przekazanie sprawy w celu uzupełnienia śledztwa, Sąd Apelacyjny w Gdańsku II Wydział Karny pozostawił zażalenie bez rozpoznania.

W uzasadnieniu Sąd Apelacyjny powołał się na treść § 5 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego, ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2016, poz. 1070), który in fine odsyła do stosowania przepisu art. 344 a § 3 k.p.k., ten zaś stanowi, że na postanowienie, o którym mowa w § 1 art. 344 a k.p.k. służy stronom zażalenie. W § 1 art. 344 a k.p.k. natomiast mowa jest o tym, że Sąd - w określonych w tym przepisie przypadkach - przekazuje sprawę prokuratorowi w celu uzupełnienia śledztwa lub dochodzenia. Z powyższego wynika, że zażalenie przysługuje tylko na postanowienie o przekazaniu sprawy prokuratorowi, a nie na postanowienie negatywne wydane w tym zakresie. Sąd podkreślił, że zarówno w przepisach ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego, ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, jak i w przepisach rozdziału 40 działu VIII ustawy karnej procesowej brak jest regulacji przewidującej możliwość zaskarżania postanowienia negatywnego w przedmiocie wniosku o zwrot sprawy w celu uzupełnienia śledztwa. Wobec powyższego Sąd uznał, że na orzeczenie sądu w przedmiocie nieuwzględnienia wniosku prokuratora o zwrot sprawy zażalenie nie przysługuje, albowiem przepisy regulujące tę kwestię takiej możliwości nie przewidują.


Komunikat w sprawie II AKa 181/16 (dotyczy sprawy rozpoznanej w Sądzie Okregowym w Toruniu II K 192/15)
W dniu 21 lipca 2016 r., o godzinie 11.30, w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku, w sali 28 zostanie rozpoznana sprawa Bartosza K. oskarżonego o zbrodnię z art. 197 § 1 i 3 pkt 2 kk w zb. z art. 157 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 64 § 1 kk.
   
Wyrokiem z dnia 8 kwietnia 2016 r. Sąd Okręgowy w Toruniu II Wydział Karny po rozpoznaniu sprawy Bartosza K. oskarżonego o zbrodnię z art. 197 § 1 i 3 pkt 2 kk w zb. z art. 157 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 64 § 1 kk uznał oskarżonego winnym zarzucanych mu czynów i wymierzył mu karę 8 lat pozbawienia wolności, ze wskazaniem, że wykonywanie wymierzonej oskarżonemu kary odbędzie się w systemie terapeutycznym. Jednocześnie Sąd orzekł, że oskarżony będzie mógł ubiegać się o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty orzeczonej kary pozbawienia wolności nie wcześniej niż po upływie ¾ jej wysokości. Sąd orzekł również wobec oskarżonego środek zabezpieczający polegający na umieszczeniu go po odbyciu kary pozbawienia wolności w zamkniętym Zakładzie Psychiatrycznym. Dodatkowo Sąd orzekł wobec Bartosza K. środek karny w postaci: zakazu przebywania na terenie placówek szkolnych, wychowawczo - oświatowych, kulturalnych i sportowych, w których gromadzą się małoletni oraz zakazu kontaktowania się i zbliżania się do pokrzywdzonego na odległość nie bliższą niż 20 metrów, połączony z obowiązkiem zgłaszania się do najbliższej jednostki Policji w miejscu zamieszkania jeden raz w miesiącu przez okres 10 lat. Na oskarżonego został również nałożony obowiązek zapłaty kwoty 8.000 zł na rzecz małoletniego tytułem częściowego zadośćuczynienia za doznaną krzywdę wyrządzoną przestępstwem.

Apelację od wyroku wywiódł prokurator oraz pełnomocnik oskarżycielki posiłkowej. 

Wyrokiem z dnia 21 lipca 2016 r. Sąd Apelacyjny w Gdańsku, po rozpoznaniu apelacji prokuratora oraz pełnomocnika oskarżycielki posiłkowej zmienił zaskarżony wyrok w ten sposób, że orzeczoną karę pozbawienia wolności podwyższył do 10 lat, a nadto orzeczony w wyroku Sądu Okręgowego środek karny w postaci zakazu przebywania na terenie placówek szkolnych, wychowawczo - oświatowych, kulturalnych i sportowych, w których gromadzą się małoletni, określił jako dożywotni.

W pozostałym zakresie Sąd Apelacyjny utrzymał w mocy zaskarżony wyrok. 


Komunikat w sprawie II AKa 132/16 (dotyczy sprawy rozpoznanej w Sądzie Okregowym w Toruniu)

W dniu 23 czerwca 2016 r., o godzinie 12.00, w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku, w sali 28 zostanie rozpoznana sprawa Janusza S. oskarżonego o przestępstwo z art. 53 ust. 1 i 2 i art. 56 ust. 1 i 3 oraz z art. 63 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii i o przestępstwo z art. 263 § 2 kk w zw. z art. 64 § 1 kk.
Sąd Okręgowy w Toruniu, wyrokiem z dnia 18 grudnia 2015 r., wydanym w sprawie II K 69/15
1.  uniewinnił Janusza S. od popełnienia czynu z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 53 ust. 1 i 2 i art. 13 § 1 kk w zw. z art. 63 ust. 1, 2 i 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii,
2.  uznał Janusza S. winnym popełnienia czynu z art. 53 ust. 1 i 2 i art. 63 ust. 1, 2 i 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii i wymierzył mu karę 5 lat pozbawienia wolności
3.  uznał Janusza S. winnym popełnienia czynu z art. 53 ust 1 i 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii i wymierzył mu karę 4 lat pozbawienia wolności i 100 stawek dziennych grzywny, przyjmując, iż 1 stawka dzienna jest równoważna kwocie 40 zł;
3.  uznał Janusza S. winnym popełnienia czynu z art. 56 ust. 1 i 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii i wymierzył mu karę 5 lat pozbawienia wolności i 100 stawek dziennych grzywny, przyjmując, iż 1 stawka dzienna jest równoważna kwocie 40 zł;
4.  uznał Janusza S. winnym popełnienia czynu z art. 263 § 2 kk w zw. z art. 64 § 1 kk i wymierzył mu karę 5  lat pozbawienia wolności;
5.  na podstawie art. 85 § 1 kk, art. 85a kk i art. 86 § 1 kk w miejsce orzeczonych w pkt od II do V wyroku kar jednostkowych pozbawienia wolności orzekł wobec oskarżonego karę łączną 10 lat pozbawienia wolności;
6.  na podstawie art. 85 § 1 kk, art. 85a kk i art. 86 § 1 i 2 kk w miejsce orzeczonych w pkt III i IV wyroku kar jednostkowych grzywny orzekł wobec oskarżonego karę łączną 120 stawek dziennych grzywny, przyjmując, iż 1 stawka dzienna jest równoważna kwocie 40 zł;
 
Apelację od wyroku wywiódł oskarżony oraz prokurator.

Sąd Apelacyjny odroczył wydanie wyroku do dnia 30 czerwca 2016 r., godz. 10:30, sala 36.

Wyrokiem z dnia 30 czerwca 2016 r. Sąd Apelacyjny w Gdańsku po rozpoznaniu apelacji prokuratora oraz obrońcy oskarżonego od wyroku Sądu Okręgowego w Toruniu z dnia 18 grudnia 2015 r., co do zasady utrzymał w mocy zaskarżony wyrok, co oznacza, że Janusz S. został uznany winnym tego, że w okresie od maja do 19 września 2014 r. uprawiał 292 rośliny konopii innych niż włókniste stanowiące uprawę mogącą dostarczyć ziela tych konopii o wartości nie mniejszej niż 1.861,500 zł oraz tego, że w dniu 19 września 2014 r. posiadał w swoim miejscu zamieszkania broń palną bez wymaganego zezwolenia i za te czyny skazał go na karę łączną pozbawienia wolności 7 lat i 6 miesięcy. Jednocześnie Sąd uchylił wyrok Sądu Okręgowego w zakresie, w jakim ten uniewinnił oskarżonego od zarzucanego mu czynu usiłowania uprawiania oraz wytwarzania krzewów konopii polegającego na gromadzeniu nasion konopii oraz asortymentu niezbędnego do ich uprawy, które to działania nie doszły do skutku w wyniku wykrycia działań oskarżonego przez funkcjonariuszy policji i uniemożliwienia ich prowadzenia. We wskazanym zakresie sprawa zostanie ponownie rozpoznana przez Sąd I instancji.


Komunikat w sprawie II AKa 46/16 (dotyczy sprawy rozpoznawanej w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy)

W dniu 28 kwietnia 2016 r. o godz. 13.00 w sali 28 zostanie rozpoznania sprawa Sławomira G. oskarżonego o zabójstwo Joanny S., tj. o przestępstwo z art. 148 § 1 k.k.

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy Wydział III Karny wyrokiem z dnia 19 listopada 2015 r., wydanym w sprawie III K 78/15, uznał oskarżonego winnym zarzucanego mu czynu i skazał go na karę 15 lat pozbawienia wolności.

Apelację od wyroku wywiódł obrońca Sławomira G.

Wyrokiem z dnia 28 kwietnia 2016 r. Sąd Apelacyjny w Gdańsku, po rozpoznaniu apelacji obrońcy oskarżonego utrzymał w mocy zaskarżony wyrok (pkt I) i zwolnił oskarżonego od obowiązku ponoszenia kosztów sądowych związanych z postępowaniem odwoławczym, wydatkami w tym zakresie obciążając Skarb Państwa (pkt II).


Komunikat w sprawie II AKa 429/15 (dotyczy sprawy rozpoznanej w Sądzie Okręgowym w Gdańsku)

W dniu 21 stycznia 2016 r. o godzinie 10:00 w sali 28 zostanie rozpoznana sprawa Łukasza P. oskarżonego o zabójstwo Michała F. i małoletniego Wiktora F. tj. o przestępstwo z art. 148 § 2 pkt 1 kk.

 
Sąd Okręgowy w Gdańsku wyrokiem z dnia 22 września 2015 r., wydanym w sprawie o sygn. akt XIV K 219/14 uznał oskarżonego winnym zarzucanych mu czynów i na podstawie art. 148 §1 kk wymierzył mu karę łączną dożywotniego pozbawienia wolności z zastrzeżeniem, że oskarżony może skorzystać z warunkowego zwolnienia z odbycia reszty kary łącznej pozbawienia wolności nie wcześniej, niż po odbyciu 35 lat kary.
 
Apelację od wyroku wywiódł pełnomocnik oskarżonego.

Wyrokiem z dnia 21 stycznia 2016 roku Sąd Apelacyjny w Gdańsku w punkcie 1 utrzymał w mocy zaskarżony wyrok; w punkcie 2 zwolnił oskarżonego od kosztów sądowych za postępowanie odwoławcze obciążając wydatkami tego postępowania Skarb Państwa i w punkcie 3 zasądził od Skarbu Państwa na rzecz adw. Piotra Kułagi kwotę 738 złotych brutto tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej oskarżonemu z urzędu w toku postępowania odwoławczego.


Komunikat w sprawie II K 365/15

W dniu 16 grudnia 2015 r. o godz. 12.00 w sali 28 Sąd Apelacyjny w Gdańsku rozpoznawał sprawę Damiana S. oskarżonego o zabójstwo Elżbiety D., tj. o
przestępstwo z art. 148 § 2 pkt 1 i 2 kk.

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy wyrokiem z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie III K 146/14 skazał oskarżonego Damiana S. na karę 25 lat pozbawienia wolności.
 
Apelację od wyroku wywiódł pełnomocnik oskarżonego.
 
Sąd Apelacyjny w Gdańsku wyrokiem z dnia 16 grudnia 2015 r.:
1. utrzymał w mocy zaskarżony wyrok;
2. zwolnił oskarżonego od ponoszenia kosztów za postępowanie odwoławcze, a wydatkami tego postępowania obciążył Skarb Państwa.


Komunikat w sprawie II AKp 40/15

W dniu 8 lipca 2015 r. Sąd Apelacyjny w Gdańsku uwzględnił częściowo wniosek Sądu Okręgowego w Gdańsku i przedłużył stosowanie tymczasowego aresztowania wobec oskarżonej K.P. - do dnia 14 października 2015 roku.


Komunikat w sprawie II AKz 363/15

W dniu 17 czerwca 2015 r. o godz. 11.35 w sali 36 zostało rozpoznane zażalenie ściganego V.B. oraz jego obrońców na postanowienie Sądu Okręgowego w Gdańsku (IV Kop 31/14) w przedmiocie dopuszczalności ekstradycji.

Sąd Apelacyjny w Gdańsku postanowieniem z dnia 17 czerwca 2015 r. utrzymał w mocy zaskarżone postanowien.


Komunikat w sprawie II AKa 371/14
  

W dniach 24 marca 2015 r. oraz 7 kwietnia 2015 r. Sąd Apelacyjny w Gdańsku rozpoznawał apelacje od wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 12 grudnia 2013 r. (IV K 397/06) obrońcy J. J., obrońcy M. F., obrońcy S. S., obrońcy P. S., obrońcy P. J., obrońcy J. O., obrońcy Z. W., obrońcy M. N. od rozstrzygnięcia o winie.


Sąd Apelacyjny w Gdańsku wyrokiem z dnia 14 kwietnia 2015 r.  uchylił zaskarżone rozstrzygnięcie :
  1. w części skazującej Jerzego J. za dokonanie czynu kwalifikowanego z art. 284 § 2 k.k.w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zb. z art. 299 § 1 i 5 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i art. 12 k.k. oraz w części orzekającej wobec tego oskarżonego środek karny w postaci zakazu zajmowania stanowisk w zarządach spółek handlowych na okres ośmiu lat,
  2. w części skazującej Piotra S. za dokonanie czynu kwalifikowanego z art. 284 § 2 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i art. 12 k.k oraz w części orzekającej warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności orzeczonej wobec tego oskarżonego oraz w części orzekającej wobec tego oskarżonego środek karny w postaci zakazu zajmowania stanowisk w zarządach spółek handlowych na okres pięciu lat,
  3. w części skazującej Pawła J. za dokonanie czynu kwalifikowanego z art. 284 § 2 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zb. z art. 299 § 1 i 5 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i art. 12 k.k. oraz w części orzekającej wobec tego oskarżonego środek karny w postaci zakazu zajmowania stanowisk w zarządach spółek handlowych na okres pięciu lat,
  4. w części skazującej Jacka O. za dokonanie czynu kwalifikowanego z art. 284 § 2 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zb. z art. 299 § 1 i 5 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i art. 12 k.k. oraz w części orzekającej wobec tego oskarżonego środek karny w postaci zakazu zajmowania stanowisk w zarządach spółek handlowych na okres pięciu lat,
  5. w części skazującej Marka N. za dokonanie czynu kwalifikowanego z art. 284 § 2 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zb. z art. 299 § 1 i 5 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i art. 12 k.k. oraz w części orzekającej warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności orzeczonej wobec tego oskarżonego oraz w części orzekającej wobec tego oskarżonego środek karny w postaci zakazu zajmowania stanowisk w zarządach spółek handlowych na okres pięciu lat
i w tym zakresie sprawę przekazał Sądowi Okręgowemu w Gdańsku do ponownego rozpoznania
 
Sąd Apelacyjny w Gdańsku zmienił również przedmiotowe rozstrzygnięcie Sądu Okręgowego w ten sposób, że :
- uchylił rozstrzygnięcie o wymierzeniu oskarżonemu Jerzemu J. kary łącznej pozbawienia wolności i grzywny,
- uniewinnił oskarżonego Jerzego J. od popełnienia czynu kwalifikowanego z art. 299 § 1 i 5 k.k. w zb. z art. 271 § 1 i 3 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. i w tej części kosztami procesu obciążył Skarb Państwa,
- zmienił przyjętą w stosunku do oskarżonych Stanisława S. i Marka F. kwalifikację prawną czynu, uznając ich za winnych popełnienia czynu kwalifikowanego z art. 271 § 1 i 3 k.k. i złagodził wymierzone wobec nich kary pozbawienia wolności, skazując ich na kary po osiem miesięcy pozbawienia wolności, których wykonanie warunkowo zawiesił na okres próby wynoszący dwa lata,
- uchylił orzeczone wobec oskarżonych Marka F. i Stanisława S. środki karne w postaci zakazu zajmowania stanowisk w zarządach spółek handlowych na okres dwóch lat,
- uniewinnił oskarżonego Marka Z. od popełnienia czynu kwalifikowanego z art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 284 § 2 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k., w następstwie czego również uchylił rozstrzygnięcia o warunkowym zawieszeniu wymierzonej temu oskarżonemu kary pozbawienia wolności i w tej części kosztami procesu obciążył Skarb Państwa,
- uniewinnił oskarżonego Zdzisława W. od popełnienia czynu kwalifikowanego z art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 284 § 2 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k., w następstwie czego również uchylił rozstrzygnięcia o warunkowym zawieszeniu wymierzonej temu oskarżonemu kary pozbawienia wolności i w tej części kosztami procesu obciążył Skarb Państwa,
- wyeliminował ustalenia w zakresie dopuszczenia się przez oskarżonych: Piotra S., Pawła J. i Jacka O., a na mocy art. 435 k.p.k. również przez oskarżonych Jerzego J. i Marka N. czynów, których karalność ustała wobec przedawnienia
 
Sąd Apelacyjny nadto w pozostałym zakresie, odnoszącym się do umorzenia postępowania wobec przedawnienia karalności przestępstw skarbowych zarzucanych Piotrowi S., Pawłowi J., Jackowi O., Jerzemu J. i Markowi N. zaskarżony wyrok utrzymał w mocy.

 
Komunikat w sprawie II AKa 425/14
   

W dniu 29 stycznia 2015 r. o godz. 10.30 w sali 28 Sąd Apelacyjny w Gdańsku rozpoznawał sprawę A. C oraz W. C. oskarżonych o znęcanie się psychiczne i fizyczne nad pięciorgiem małoletnich, a także o zabójstwo małoletniej K. E. przez oskarżoną A. C.

Sąd Okręgowy w Gdańsku wyrokiem z dnia 4 września 2014 r. w sprawie XIV K 37/13 skazał oskarżoną A. C. na karę dożywotniego pozbawienia wolności. Natomiast W. C. został skazany na 5 lat pozbawienia wolności.

Sąd Apelacyjny w Gdańsku odroczył ogłoszenie wyroku na dzień 4 lutego 2015 r.


Wyrokiem z dnia 4.02.2015 r. Sąd Apelacyjny w Gdańsku (sygnatura akt II AKa 425/14) zmienił zaskarżony wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 4.09.2014 r. w sprawie XIV K 37/13, dotyczący oskarżonych Anny C. i Wiesława C.
W przypadku oskarżonej Anny C. zmieniono opis i kwalifikację prawną czynu ustalając, że w przypadku małoletniego pokrzywdzonego Kacpra E. oskarżona działała z zamiarem spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, nie zaś z zamiarem ewentualnym zabójstwa. Konsekwencją tej zmiany jest obniżenie kary z dożywotniego pozbawienia wolności do 25 lat pozbawienia wolności, przy czym w treści wyroku zastrzeżono, że oskarżona może skorzystać z warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbycia reszty tej kary nie wcześniej, niż po odbyciu 20 lat kary.
W przypadku oskarżonego Wiesława C. obniżono karę pozbawienia wolności za przypisane mu przestępstwo z art. 207 par.1 kk - z 5 do 4 lat pozbawienia wolności. Nadto w zakresie umorzonego przez Sąd I instancji postępowania o czyn z art. 217 par.1 kk (naruszenie nietykalności cielesnej małoletniej Kingi C.) rozstrzygnięcie Sądu Okręgowego zostało uchylone i sprawę w tej części przekazano do ponownego rozpoznania - Sądowi Rejonowemu w Wejherowie.
W pozostałym zakresie wyrok Sądu I instancji został utrzymany w mocy.


Komunikat w sprawie II AKa 450/14


W dniu 27 stycznia 2015 r. o godz. 10.00 w sali 28 Sąd Apelacyjny w Gdańsku  została rozpozna sprawa L. K. oskarżonej o zabójstwo.

Sąd Okręgowy w Gdańsku wyrokiem z dnia 19 września 2014 r. w sprawie XIV K 269/13 skazał oskarżoną na 15 lat pozbawienia wolności.
Na skutek apelacji wniesionej przez obrońcę oskarżonej od wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku Sąd Apelacyjny w Gdańsku wyrokiem z dnia 27 stycznia 2015 r.

I. zmienił zaskarżony wyrok w ten sposób, że:

a) uchylił rozstrzygnięcie dotyczące kary łącznej zawarte w punkcie III,
b) orzeczoną w punkcie I karę pozbawienia wolności złagodził do lat 5 (pięciu), przyjmując jednocześnie za podstawę nadzwyczajnego złagodzenia kary art. 60 § 6 pkt. 2 k.k.,
c) orzeczoną w punkcie II karę pozbawienia wolności złagodził do 9 (dziewięciu) lat,

II. na mocy art. 85 k.k. i art. 86 § 1 k.k. złączył orzeczone kary jednostkowe pozbawienia wolności i wymierzył oskarżonej L. K. karę łączną 10 (dziesięciu) lat pozbawienia wolnościKomunikat w sprawie II AKz 6/15

W dniu 21 stycznia 2014 r. o godz. 11.00 w sali 36 zostało rozpoznane zażalenie obrońców T. G., obrońcy i oskarżonego T. Z., obrońcy K. B., obrońcy H.L. oraz obrońcy A.S., na postanowienie Sądu Okręgowego w Bydgoszcz (III K 40/10) o zastosowaniu tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy od dnia zatrzymania.

Sąd Apelacyjny w Gdańsku utrzymał w mocy postanowienie Sądu Okręgowego w Bydgoszczy.


Komunikat w sprawie II AKa 278/13

W dniu 10 września 2013 r. Sąd Apelacyjny w Gdańsku rozpoznał apelację obrońcy Sebastiana S. oskarżonego o nieumyślne spowodowanie śmierci dziecka Wiktorii S. od wyroku Sądu Okręgowego w Bydgoszczy (III K 131/11) .

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy wyrokiem z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie III K 131/11 skazał oskarżonego na 11 lat pozbawienia wolności.

Sąd Apelacyjny w Gdańsku utrzymał w mocy zaskarżony wyrok uznając apelację za oczywiście bezzasadną.


Komunikat w sprawie II AKz 410/13

W dniu 9 lipca 2013 r. o godz. 10:00 w sali 28 zostało rozpoznane zażalenie na postanowienie Sądu Okręgowego w Gdańsku (IV Kp 500/13) obrońcy i podejrzanego Marcina P. o przedłużenie tymczasowego aresztowania do dnia 28 sierpnia 2013 r.

Sąd Apelacyjny w Gdańsku utrzymał w mocy postanowienie Sądu Okręgowego w Gdańsku.


Komunikat w sprawie II AKa 408/12

W dniach 20, 21 maja 2013 r. w Sądzie Okręgowym w Gdańsku w sali 101 została rozpoznana sprawa Jana R. i in. oskarżonych m. in. o udział w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw.
 
Sąd Apelacyjny w Gdańsku wyrokiem z dnia 28 maja 2013r. w sprawie o sygn. akt II AKa 408/12, po rozpoznaniu apelacji złożonych od wyroku Sądu Okręgowego w Elblągu z dnia 31 października 2011r. – sygn. akt II K 46/06, uchylił zaskarżone rozstrzygnięcie:

1.
w części skazującej Jana R., Marcina K., Marcina G. oraz Radosława H. za dokonanie podwójnego zabójstwa;

2.
w części skazującej Marcina K., Zbigniewa R., Radosława H., Tomasza W., Leszka G. oraz Czesława R. za udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz w części skazującej: Zbigniewa R., Leszka G., Tomasza W. i Czesława R. za dokonanie - w ramach tejże grupy - oszustw na szkodę towarzystw ubezpieczeniowych; nadto - Zbigniewa Z. za dokonanie przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów i przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, jak i przestępstwa posiadania przyrządów do niedozwolonego wytwarzania narkotyków oraz Leszka G. i Tomasza W. za dokonanie kradzieży z włamaniem, a także: Radosława H., Tomasza W. oraz Zbigniewa R. za wzięcie zakładnika w celu zmuszenia innych osób do dokonania zapłaty okupu oraz za pobicie;

3.
w części skazującej Jana R., Marcina K., Elżbietę R., Zbigniewa R., Leszka G., Arkadiusza J., Grzegorza B., Karola L., Dominika Ż., Zbigniewa M. za dokonanie, w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, nabycia pochodzących z przemytu celnego papierosów oraz spirytusu, wywiezienie tychże wyrobów, podlegających reglamentacji pozataryfowej, poza granice Polski i narażenie w ten sposób Skarbu Państwa na uszczuplenie należności publicznoprawnej z tytułu należnego podatku akcyzowego, podatku VAT oraz cła; 

4.
w części skazującej Jana R., Radosława H., Leszka G., Arkadiusza J. i Tomasza W. za wprowadzenie do obrotu oraz uczestnictwo w obrocie znaczną ilością substancji psychotropowych oraz środków odurzających w ramach zorganizowanej grupy przestępczej;

5.
w części skazującej: Marcina K. za nielegalne posiadanie broni palnej i amunicji, Marcina G. za zmuszanie do określonego zachowania, Elżbietę R. i Jana R. za nakłanianie do składania fałszywych zeznań w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, Karola L. i Grzegorza B. za zaniechanie zawiadomienia organów ściągania o fakcie dokonania przestępstwa zabójstwa;

i przekazał sprawę w tymże zakresie do ponownego rozpoznania Sądowi Okręgowemu w Elblągu.

    Sąd Apelacyjny w Gdańsku uchylił również przedmiotowe rozstrzygnięcie Sądu Okręgowego w Elblągu w tych punktach, w których przypisano oskarżonym sprawstwo przestępstw, co do których nastąpiło przedawnienie karalności (czyny zagrożone karą pozbawienia wolności nie przekraczającą lat trzech) i w tym zakresie umorzył postępowanie.

   Ponadto Sąd Apelacyjny w Gdańsku uniewinnił Jana R. od popełnienia czynu mającego polegać na przygotowaniu do posłużenia się jako autentycznymi podrobionymi dokumentami w postaci podrobionych nakrętek i etykiet oraz złagodził wymiar kary w stosunku do tegoż oskarżonego za przestępstwo polegające na założeniu oraz kierowaniu zorganizowaną grupą przestępczą o charakterze zbrojnym do 7 (siedmiu) lat pobawienia wolności, wymierzył mu karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności za współudział w pobiciu, a także temuż oskarżonemu i Elżbiecie R. - karę 3 (trzech) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności za nielegalne posiadanie substancji i przyrządów wybuchowych, broni palnej i amunicji oraz Elżbiecie R. - karę roku i 6 ( sześciu) miesięcy pozbawienia wolności za dokonane paserstwa, przy czym w miejsce tychże kar jednostkowych oraz kar jednostkowych orzeczonych przez Sąd Okręgowy w Elblągu w zakresie, w jakim rozstrzygnięcie to zostało utrzymane w mocy (między innymi co do przypisania sprawstwa w zakresie dokonania przestępstwa polegającej na założeniu przez Jana R. i kierowaniu przez niego oraz Elżbietę R. zorganizowaną grupą przestępczą o charakterze zbrojnym oraz dokonania oszustw na szkodę towarzystw ubezpieczeniowych), Sąd Apelacyjny w Gdańsku orzekł kary łączne: w stosunku do Jana R. - 15(piętnastu) lat pozbawienia wolności i 350 stawek dziennych grzywny, a wobec Elżbiety R. - 7 (siedmiu) lat pozbawienia wolności.

     Sąd Apelacyjny w Gdańsku, rozpoznając złożone apelacje, utrzymał w mocy w stosunku do Leszka G. karę 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności za dokonanie oszustwa, a także złagodził karę pozbawienia wolności orzeczoną wobec Radosława H. za przestępstwo posiadania narkotyków do 4(czterech) miesięcy oraz kary pozbawienia wolności wymierzone w stosunku do osób, które podjęły współpracę z wymiarem sprawiedliwości, to jest wobec Arkadiusza J., Grzegorza B., Karola L., Dominika Ż. i skorzystał wobec w/w z dobrodziejstwa warunkowego zawieszenia ich wykonania na odpowiedni okres próby, oddając te osoby w tym czasie pod dozór kuratora sądowego, jak też utrzymał w mocy w stosunku do Arkadiusza J., Karola L. i Zbigniewa M. orzeczone przez Sąd Okręgowy w Elblągu w miejsce kar jednostkowych kary łączne grzywny, zaś wobec Grzegorza B. w miejsce jednostkowych kar grzywny wymierzył karę łączną 100 (stu) stawek, przy przyjęciu, iż jedna stawka równa jest 100(sto)zł., a wobec Dominika Ż. – łączną grzywnę w wymiarze 50(pięćdziesięciu) stawek dziennych, przy przyjęciu, iż jedna stawka równa jest 100(sto)zł. Nadto, Sąd Apelacyjny w Gdańsku, dokonując zmiany wyroku Sądu I instancji również w stosunku do Beaty B., konsekwentnie zastosował wobec tejże oskarżonej nadzwyczajne złagodzenie kary i w efekcie orzekł łączną grzywnę w wymiarze 60(sześćdziesięciu) stawek dziennych, przy przyjęciu, iż jedna z nich równa jest 100( sto) zł., której wykonanie - podobnie jak Sąd Okręgowy w Elblągu - zawiesił na okres dwuletniej próby.


Komunikat w sprawie II AKa 447/12

W dniu 19 kwietnia 2013 r. o godz. 11.30 w sali 28 została rozpoznana sprawa Jarosława K. i Tomasza T. oskarżonych o zaniechanie dopełnienia obowiązków wynikających z unormowania zawartego w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej.
 
Sąd Apelacyjny w Gdańsku zmienił zaskarżony wyrok w ten sposób, że z opisu przestępstw przypisanych oskarżonym  wyeliminował nieumyślne spowodowanie śmierci Wojciecha K. W pozostałej części wyrok został utrzymany w mocy.

Sąd Okręgowy w Gdańsku wyrokiem z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie IV K 126/11 skazał oskarżonych na 1 rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata. Ponadto Sąd Okręgowy w Gdańsku orzekł wobec oskarżonych karę grzywny w wysokości 1000 zł.


Komunikat w sprawie II AKz 203/13

W dniu 3 kwietnia 2013 r. o godz. 12.30 w sali 28 zostało rozpoznane zażalenie na postanowienie Sądu Okręgowego w Gdańsku (IV Kp 165/13) obrońcy podejrzanego Marcina P. o przedłużenie tymczasowego aresztowania do dnia 28 maja 2013 r.

  
Sąd Apelacyjny w Gdańsku utrzymał w mocy postanowienie Sądu Okręgowego w Gdańsku.


Komunikat w sprawie II AKz 111/13

W dniu 13 lutego 2013 r. o godz. 12.40 w sali 118 zostało rozpoznane zażalenie oskarżyciela posiłkowego oraz Prokuratora Prokuratury Rejonowej w P. na postanowienie Sądu Okręgowego w Gdańsku (XIV K 289/13) o uchyleniu tymczasowego aresztowania Pawła K. i Piotra R.

Sąd Apelacyjny w Gdańsku zmienił zaskarżone postanowienie Sądu Okręgowego w Gdańsku w ten sposób, że:

- uchylił środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji, zakazu opuszczania kraju oraz poręczenia majatkowego wobec oskarżonych Pawła K. i Piotra R. i obowiązki z nimi zwiazane;
- zastosował wobec oskarżonych Pawła K. i Piotra R. środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania i przedłużenia jego trwania na okres kolejnych 2 miesięcy od daty zatrzymania każdego z oskarżonych.


Komunikat w sprawie II AKa 909/12

W dniu 3 stycznia 2013 r. o godz. 11:35 w sali 118 zostało rozpoznane zażalenie na postanowienie Sądu Okręgowego w Gdańsku (IV Kp 1168/12) obrońcy podejrzanego Marcina P. o przedłużenie tymczasowego aresztowania do dnia 28 lutego 2013 r.
 
Sąd Apelacyjny w Gdańsku utrzymał w mocy postanowienie Sądu Okręgowego w Gdańsku.


Udostępniający: Administrator
Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator
Czas udostępnienia: 30.11.-1 00:00
Czas wytworzenia: 30.11.-1 00:00
Ostatnia modyfikacja: 19.04.2018 07:38 przez Administrator

Wersje archiwalne tej strony